Шалгалтын цаг хуваарилалт

 Монголд хэрэгжиж буй A-D түвшин, E-F түвшний шалгалтын цагийн хуваарилалт нь доорхийн дагуу
хэрэгжинэ.

 A-D түвшний шалгалтын цаг : Нийт-125 минут / 2цаг 5 минут/
          Дүрмийн шалгалт – 80 минут, Сонсголын шалгалт- 45 минут

 E-F түвшний шалгалтын цаг : Нийт-105 минут / 1цаг 45 минут/
          Дүрмийн шалгалт – 70 минут, Сонсголын шалгалт- 30 минут

 Дээрх хоёр шалгалт хоёулаа дүрмийн шалгалт дуусангуут үргэлжлэн шууд сонгол шалгалт эхэлнэ.
 Амрах цаг байхгүй тул шалгалтын өмнө бие засах газар очиж биеэ бэлтгэнэ үү.
 Тэвчиж чадахгүй бол “тэнцээгүй”-д тооцон шалгалтыг орхих дүрэмтэй.

【A-D түвшний шалгалтын цаг хуваарилалт】

【E-F түвшний шалгалтын цаг хуваарилалт】