Шалгалтын цаг хуваарилалт

 Монголд хэрэгжиж буй A-C түвшин, D-E түвшин, F-G түвшний шалгалтын цагийн хуваарилалт нь доорхийн дагуу
хэрэгжинэ.

  A-C түвшний шалгалтын цаг : Нийт-125 минут / 2цаг 5 минут/
(Дүрмийн шалгалт – 80 минут, Сонсголын шалгалт- 45 минут)

D-E түвшний шалгалтын цаг : Нийт-105 минут / 1цаг 45 минут/
(Дүрмийн шалгалт – 70 минут, Сонсголын шалгалт- 35 минут)

F-G түвшний шалгалтын цаг : Нийт- 85 минут / 1цаг 25 минут/
(Дүрмийн шалгалт – 60 минут, Сонсголын шалгалт- 25 минут)

Дээрх гурван шалгалт гурвуулаа дүрмийн шалгалт дуусангуут үргэлжлэн шууд сонсгол шалгалт эхэлнэ.
Амрах цаг байхгүй тул шалгалтын өмнө бие засах газар очиж биеэ бэлтгэнэ үү.
Тэвчиж чадахгүй бол “тэнцээгүй”-д тооцон шалгалтыг орхих дүрэмтэй.

【A-C түвшний шалгалтын цаг хуваарилалт】

 

【D-E түвшний шалгалтын цаг хуваарилалт】

【F-G түвшний шалгалтын цаг хуваарилалт】