Шалгалт авах байр A-С түвшин

■ A-C түвшин (Дунд, Гүнзгий түвшин
Шалгалт авах байр:
Шалгалт өгөгчийн дугаар: … дугаартай шалгалт өгөгчид(Шалгалтын өглөө давхраар ангилж тавих тул нягтална уу.)

Шалгалт авах байр D-E түвшин

■ D-E түвшин (Анхан, дунд шат)1

Шалгалт авах байр: Монгол – Япон төвийн 1,2 давхарт

Шалгалт өгөгчийн дугаар:  … дугаартай шалгалт өгөгчид(Шалгалтын өглөө давхраар ангилж тавих тул нягтална уу.)