Шалгалт авах байр A-D түвшин

■ A-D түвшин (Дунд, Гүнзгий түвшин
Шалгалт авах байр: ЭРДМИЙН ОРДОН (МУИС-ийн Төв байрны эсрэг талд /Хүмүүнлэгийн их сургуулийн өргөтгөл байр/)
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14316700001-14316700070 дугаартай шалгалт өгөгчид

(Шалгалтын өглөө давхраар ангилж тавих тул нягтална уу.)

Шалгалт авах байр E-F түвшин

■ E-F түвшин (Анхан шат)1

Шалгалт авах байр: Монгол – Япон төвийн 1,2 давхарт

Шалгалт өгөгчийн дугаар:  14336700001 – 14336700162 дугаартай шалгалт өгөгчид

(Шалгалтын өглөө давхраар ангилж тавих тул нягтална уу.)

■ E-F түвшин (Анхан шат)2

Шалгалт авах байр: ②ЭРДМИЙН ОРДОН  10 давхарт (ERDEM TOWER нь МУИС-ийн Төв байрны замын эсрэг талд)

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14336700163-14336700214 дугаартай шалгалт өгөгчид

■ E-F түвшин (Анхан шат)3

Шалгалт авах байр: ③МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК 2, 3 давхарт (IT Park)
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14336700215 – 14336700314 дугаартай шалгалт өгөгчид

(Шалгалтын өглөө давхраар ангилж тавих тул нягтална уу.)